این هم چند شات زیبا و با كیفیت از مایلی با اریك كاربونئو