مایلی دیروز به پاریس رسید
برای فیلم برداری قسمتهایی از فیلم LOL
برای دیدن عكسها روی اونا كلیك كنید