بعد از اینكه اون حرفا رو پشت سرش زده بود (با بریتنی مقایسش كرده بود) حرفای الانش جالبه


گفته كه:
“She knows exactly what she’s doing. I think a lot of pop girls who come from a bit of a controlled (thing) — Nickelodeon or whatever it is — they always feel the need that they’ve got to shed their skin, and bloom again, and butterfly, or peacock, or whatever. I love her. And I think she’s hot. I like what she’s doing. She’s a smart little cookie

اون واقعا میدونه چكار داره میكنه
من فكر میكنم خیلی از دخترای پاپ خونی كه از جاهای دیگه میان مثل نیكلودیون یا هرچی همیشه حس میكنن كه پوست انداختن و دوباره شگفتن مثل پروانه یا طاووس یا هرچی
من دوستش دارم - اون خیلی جذابه - من كاراشو خیلی دوست دارم
اون خیلی بامزست

فكر كنم احساس كرد نمیتونه باهاش در بیفته
حالا میخواد درستش كنه